Dầu giảm nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 1%/tuần

Dầu giảm nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 1%/tuần